Objavljamo protokol samotestiranja na SARS-COV-2 dijakov na šolskem centru Ravne na Koroškem.

(1) S tem protokolom se določa postopek izvedbe obveznega samotestiranja dijakov na virus
SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljevanju: samotestiranje).

(2) Samotestiranje na šoli je obvezno za vse učence, dijake in študente na Šolskem centru Ravne, ki v tednu, ko se udeležujejo izobraževalnega procesa na šoli, ne izpolnjujejo pogojev PCT.

(3) Pogoj za samotestiranje je, da se učenec, dijak ali študent ( v nadaljevanju udeleženec) počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora udeleženec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

(4) Vsakemu udeležencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobi sam oziroma njegovi starši ali zakoniti skrbniki v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali ob predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

(5) Samotestiranje udeležencev za potrebe izvajanja izobraževalnega programa opravljajo trikrat tedensko, praviloma vsak ponedeljek, sredo in petek na začetku prve šolske ure, ko ima oddelek pouk. Samotestiranje poteka v prostoru pod nadzorom učitelja, ki ima takrat po urniku pouk.

(6) Test za samotestiranje na dan samotestiranja udeleženec prinese s sabo. Dijaku, ki odklanja samotestiranje in hkrati ne izpolnjuje pogoja PCT, je začasno prepovedano zbiranje v vzgojno izobraževalnih zavodih, sodelovanje pri pouku v VIZ in drugih oblikah organiziranega dela z dijaki. Zoper te dijake lahko šola vzgojno ukrepa v skladu z zakonodajo in šolskimi pravili. Odlok zanje ne predvideva izobraževanja na daljavo.

(7) Udeleženec, ki je med samotestiranjem odsoten, se nadzorovano samotestira na začetku prve ure, ko pride k pouku oz. k predavanju.

(8) Učitelj, ki je prisoten pri uri samotestiranja preveri izpolnjevanje pogoja PCT pri dijakih in zapiše število izvedenih samotestiranj v tabelo v Teamsih.
(9) Pri izvajanju samotestiranja v šoli vsak udeleženec ves čas spoštuje higienske ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

(10) Udeleženec se usede na svoje mesto, pripravi test, si z nosu odstrani zaščitno masko, odvzame bris, namesti zaščitno masko nazaj in po navodilih proizvajalca testa nadaljuje z izvajanjem testa.

(11) V primeru pozitivnega rezultata testa udeleženec o tem obvesti nadzornega učitelja. V primeru neveljavnega testa udeleženec samotestiranje ponovi.

(12) Po opravljenem testiranju dijaki odvržejo odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljeni robčki, testni material) v za to namenjeno plastično vrečo, ki jo po razredu odnese reditelj in jo nato odloži v koš za smeti.

(13) Po uporabi hitrega antigenskega testa udeleženec razkuži vse površine, ki se jih je dotikal, in si umije ter razkuži roke.

(14) V primeru pozitivnega rezultata testa se udeleženca pospremi v sobo za izolacijo (sejna soba ga. ravnateljice) in se naprej ravna po protokolu za obravnavo primera s sumom na COVID-19. Glede ostalih udeležencev šola ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ravnateljica
mag. Ivanja Stopar