ŠOLSKI SKLAD – Po sklepu Sveta šole in Sveta staršev deluje na šoli ŠOLSKI SKLAD. Zakonsko podlago zanj predstavlja 135. člen Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja. Ima upravni odbor, ki je sestavljen iz 6 članic oz. članov in predsednico oz. predsednika (3 predstavniki šole in 3 predstavniki staršev). Sklad je namenjen financiranju dejavnosti, ki niso sestavina obveznega programa in zajemajo nadstandardne storitve in opremo, pomenijo pa možnosti za boljši pouk in kvalitetnejše delo. Sredstva pridobivamo v sklad iz prispevkov staršev, donacij in drugih (sponzorskih) virov.

Program sklada za šolsko leto 2022/23:

• dodatna pomoč dijakom v primeru večjega števila nezadostnih ocen pri posameznem predmetu,

• dostop do interneta za dijake in starše,

• nakup strokovne literature za dijaško knjižnico,

• nakup učil za potrebe pouka, ki pomenijo nadstandard,

• udeležba dijakov na različnih športnih tekmovanjih,

• plačilo dodatne strokovne pomoči slabšim učencem in tako posledično zmanjšanje osipa,

• sofinanciranje prevozov in vstopnic za ekskurzije,

• fotokopiranje kontrolnih nalog in delovnih listov za dijake,

• skrb za nadarjene:

• financiranje udeležbe dijakov na različnih strokovnih tekmovanjih

• financiranje materialnih stroškov za raziskovalne naloge (Gibanje Znanost mladini)

• financiranje 3. in 4. ure matematike za nadarjene

• finančna pomoč dijakom iz socialno ogroženih družin za maturantske izlete, obvezne ekskurzije, šolsko prehrano, itd.

• dodatno izobraževanje dijakov, ki se odločijo za peti maturitetni predmet,

• nabava učbenikov tistim, ki tega ne zmorejo,

• dodatne ure pri matematiki v 1. in 2. letniku in v PTI, ŠOLSKI