Programi srednjega strokovnega izobraževanja

Programi srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja so namenjeni učencem, ki so končali osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. Trajajo štiri leta. Njihova značilnost je, da na eni strani omogočajo poklicno usposobljenost, na drugi strani pa ustrezno pripravo za nadaljnji študij v programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Kdor bo opravil peti predmet mature, se bo lahko vključil v univerzitetni študij določenih smeri.

Tehnik Računalništva: Zaradi potreb na trgu dela je sedaj pravi trenutek, da si pridobite perspektiven poklic Tehnik Računalništva. Program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij: Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani, Skrbnik/skrbnica kom. sistemov, Skrbnik/skrbnica inf. sistemov, Koder/koderka algoritmov.

Elektrotehnik: Elektrotehnik je strokovnjak, ki deluje na področju elektrotehnike. Obvlada osnove matematike in fizike. Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij: Stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki, Operater/operaterka avtomatiziranih postrojev.

Strojni Tehnik: Strojni tehnik je zagotovo med vsemi tehničnimi poklici najbolj zaposljiv (povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, itd.). Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij: Operater/operaterka CNC stroja in Upravljalec/upravljalka strojev.

Metalurški tehnik

 

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja (strojni tehnik)

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja se oblikujejo kot nadgradnja programov srednjega poklicnega izobraževanja in absolventom poklicnega izobraževanja omogočajo v ustreznem strokovnem področju doseči srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna štiriletnemu strokovnemu oz. tehniškemu izobraževanju. Izobraževanje se konča s poklicno maturo, za katero se uporabljajo izpitni katalogi, veljavni za poklicno maturo v ustrezni srednje tehniški oz. strokovni šoli.

 

Programi srednjega poklicnega izobraževanja

Programi srednjega poklicnega izobraževanja izobražujejo za široka ali ožja poklicna področja in trajajo praviloma tri leta. Vanje se lahko vpiše, kdor je končal osnovno šolo ali izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja. V programih, ki so pripravljeni za širša poklicna področja dijak lahko izbira med različnimi izbirnimi moduli in se na ta način usposobi za določen poklic. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev z zagovorom. Po končanem izobraževanju imajo dijaki odprto pot bodisi v zaposlitev bodisi v nadaljevanje izobraževanje po dvoletnem programu poklicno-tehniške šole.

Mehatronik operater

Avtoserviser

Oblikovalec kovin – orodjar

Metalurg

 

Programi nižjega poklicnega izobraževanja

Programi nižjega poklicnega izobraževanja so namenjeni učencem, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in končali najmanj 7 razredov devetletne osnovne šole oziroma so končali osnovno šolo po prilagojenem izobraževalnem programu. Izobraževanje traja dve leti. Na razpolago so široki programi nižjega poklicnega izobraževanja, v katerih se dijaki lahko usposobijo za različne poklice s področja tehnike, gradbeništva in biotehnike. V strokovnim modulih je poudarek na praktičnem pouku, ki je podkrepljen s strokovno-teoretičnimi vsebinami. Izobraževanje se konča z izdelkom oziroma storitvijo ter zagovorom. S tem je dijak usposobljen za opravljanje dela na nivoju ozkega poklicnega profila, hkrati pa lahko nadaljuje izobraževanje programih srednjega poklicnega izobraževanja.

Pomočnik v tehnološkem procesu